Museum Tot Zover heeft het grootste deel van de collectie in langdurig bruikleen van de Stichting Funerair Erfgoed. Deze stichting heeft het volgende doel:

"Het bevorderen van de belangstelling voor de uitvaartcultuur en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

Op 18 maart 2006 heeft de Stichting Funerair Erfgoed haar collectie in langdurig bruikleen gegeven aan de Stichting Nederlands uitvaartmuseum.

Het bestuur van de Stichting Funerair Erfgoed bestaat uit:
De heer S. Boersma, voorzitter
De heer L.L.M. Eekhout, secretaris
De heer J.M.H.J. Keizer, penningmeester

De Stichting Nederlands Uitvaartmuseum is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). In het kader van de Geefwet (geldig tot en met 2017) wordt voor particulieren het bedrag van de gift aan culturele ANBI’s voor berekening van de giftenaftrek verhoogd met 25%. Ook voor bedrijven is er fiscaal voordeel. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor meer informatie, klik hier.

De akte van oprichting vindt u hier.
De laatste jaarrekening vindt u hier.