Symposium Levensverhalen in Tilburg op 15 dec 2016 Symposium Levensverhalen in Tilburg op 15 dec 2016

Tot Zover

Missie en visie

De Funeraire Academie is een platform waar wetenschap en uitvaartbranche elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom dood, gedenken en uitvaartcultuur. Lees hier over de missie en visie.


Missie

De Funeraire Academie (FA) is sinds de oprichting in 2013 een platform waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten in gedeelde interesse rondom dood, gedenken en uitvaartcultuur.

De ontmoeting krijgt vorm via expert meetings, symposia en congressen, onderzoek en documentatie, uitwisseling, informatie en inspiratie. Bij een academie hoort ook leren en doceren. De FA heeft een opleidingsaanbod (cursussen, masterclasses, webinars) dat wordt ontwikkeld en aangeboden in samenwerking met relevante partners.

Visie

De Funeraire Academie stimuleert reflectie vanuit een breed perspectief op onze omgang met de dood. Ze onderzoekt die omgang, informeert er over en draagt kennis en ervaringen, inzicht en expertise daarover uit voor een breed, landelijk publiek. De Funeraire Academie heeft daarbij oog voor internationale ontwikkelingen.

De Funeraire Academie wil laten zien dat zowel de praktijken als de denkbeelden rond de dood zijn geworteld in religieuze, spirituele, culturele, sociale en individuele oriëntaties en dat deze oriëntaties worden weerspiegeld in doen en denken rondom de dood. Al deze drie —praktijken, denkbeelden en oriëntaties— zijn juist in onze superdiverse maatschappij in beweging en transformatie. Sterker nog: als er ergens dynamiek en verandering te signaleren valt is dat wel op het terrein van omgaan met de dood. De Funeraire Academie faciliteert en bevordert reflectie hierop.

Organisatie en werkwijze

De Funeraire Academie werkt vanuit een zogenoemd Academiemodel en kent als netwerk en platform een platte werkstructuur. Centraal bestuursorgaan is de Stuurgroep. De werkzaamheden, steeds geconcentreerd rond een project, worden gecoördineerd door een projectleider. De penvoerder van de Funeraire Academie is Museum Tot Zover.

 • De FA werkt op basis van projectfinanciering.
 • De FA werkt met een meerjarenplanning.
 • De FA streeft ernaar minimaal twee keer per jaar een activiteit, groter of kleiner, te organiseren. Doorgaans in het voor- en najaar.
 • De FA heeft een eigen publicatiereeks: de Funeraire Academie Teksten die onder redactie van de Stuurgroep verschijnt als open access en online reeks. Daarnaast is er een website met onder andere een overzicht van relevante scripties, maar ook met publicaties, activiteiten en nieuws.

De stuurgroep

Samenstelling per december 2023:

 • Martin Hoondert, ass. professor ´Music, Religion & Ritual´ aan Tilburg University (voorzitter)
 • Laura Cramwinckel, hoofd programma Museum Tot Zover (tevens projectleider Funeraire Academie)
 • Paul Post, em. hoogleraar Ritual Studies aan Tilburg University
 • Janieke Bruin, academic coordinator Institute for Ritual and Liturgical Studies (PThU)
 • Brenda Mathijssen, ass. professor of Psychology, Culture and Religion aan Rijksuniversiteit Groningen
 • Anita van Loon, directeur Uitvaartstichting Hilversum en voorzitter Terebinth, stichting voor Funerair Erfgoed
 • Edzo Doeve, algemeen directeur DELA, voorzitter Museum Tot Zover
 • Guus Sluiter, directeur Museum Tot Zover
 • Harriet Tomassen, Directeur-Bestuurder Crematoria Twente
 • Michelle van Hout, Ritueelbegeleider

Contact

Voor vragen en/of reacties kunt u mailen naar Laura Cramwinckel, projectleider Funeraire Academie, l.cramwinckel@totzover.nl